E-Commerce Services Jakub Wyrębski ul. Plażowa 19; 81-198 Rewa, występujący również pod nazwą LIVOLOGDYNIA i/lub LIVOLOPOMORZE i/lub LIVOLOWLACZNIKI i/lub LIVOLO24; adres poczty elektronicznej: kontakt@livolo.com.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Zakres zbieranych danych:

a) obsługa sprzedaży poprzez kanały sprzedaży elektronicznej (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

b) realizacja transakcji (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

c) realizacja zobowiązań gwarancyjnych (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

2. Cel, okres i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania i udostępniania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2.W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.2.1. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków)

2.2.2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15; 02-274 Warszawa)

Wybranie określonej formy wysyłki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych adresowych, danych o zawartości i danych o wartości przesyłki do wybranej firmy kurierskiej.

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.3.1. PayU -  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.6. Administrator przechowuje dane wymienione w pkt.1.4. (w celu realizacji ewentualnych roszczeń gwarancyjnych) w formie edytowalnej przez okres dwóch lat od zawarcia ostatniej transakcji, po tym okresie dane są archiwizowane i nie podlegają przetwarzaniu przez okres dwudziestu czterech miesięcy (w celu realizacji ewentualnych roszczeń innych niż gwarancyjne) po upływie których są one trwale usuwane z bazy danych Administratora.

2.7. Dane księgowe odnośnie zawartych transakcji, rozliczeń, faktur, paragonów, są przechowywane przez okres zgodny z minimalnym dla powyższych danych, wymagany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, po upływie tego okresu są trwale usuwane z systemów księgowych Administratora. Administratorem danych księgowych są:

a) Dane rozliczeniowe mBank

B) dane księgowe dotyczące sprzedaży fakturowanej 

Comarch ERP Optima

C) dane księgowe dotyczące sprzedaży na podstawie paragonów Administrator.

2.8. Administrator ma prawo wykorzystania danych kontaktowych kupujących lub kontaktujących się za pośrednictwem kanałów elektronicznych, poczty tradycyjnej, telefonicznie, do dostarczania informacji marketingowych i promocyjnych. Korespondencja elektroniczna i tradycyjna dostarczana do kupujących lub zadających pytania może być zaopatrzona w załączniki lub/i linki lub/i materiały o charakterze promocyjnym sprzedawcy lub/i podmiotów, które zawarły z nim taką umowę, na co kupujący wyraża zgodę.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę.

3.2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1.osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1.żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: livolo@livologdynia.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5. Postanowienia końcowe

5.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego - Livolo.com.pl

5.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3.Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1.Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.2.Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

E-Commerce Services Jakub Wyrębski ul. Unruga 76; 81-181 Gdynia, występujący również pod nazwą LIVOLOGDYNIA i/lub -LIVOLOPOMORZE i/lub LIVOLOWLACZNIKI; adres poczty elektronicznej: livolo@livologdynia.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Zakres zbieranych danych:

a) obsługa sprzedaży poprzez kanały sprzedaży elektronicznej (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

b) realizacja transakcji (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

c) realizacja zobowiązań gwarancyjnych (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

2. Cel, okres i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania i udostępniania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2.W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.2.1. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków)

2.2.2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15; 02-274 Warszawa)

Wybranie określonej formy wysyłki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych adresowych, danych o zawartości i danych o wartości przesyłki do wybranej firmy kurierskiej.

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.3.1. PayU -  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.6. Administrator przechowuje dane wymienione w pkt.1.4. (w celu realizacji ewentualnych roszczeń gwarancyjnych) w formie edytowalnej przez okres dwóch lat od zawarcia ostatniej transakcji, po tym okresie dane są archiwizowane i nie podlegają przetwarzaniu przez okres dwudziestu czterech miesięcy (w celu realizacji ewentualnych roszczeń innych niż gwarancyjne) po upływie których są one trwale usuwane z bazy danych Administratora.

2.7. Dane księgowe odnośnie zawartych transakcji, rozliczeń, faktur, paragonów, są przechowywane przez okres zgodny z minimalnym dla powyższych danych, wymagany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, po upływie tego okresu są trwale usuwane z systemów księgowych Administratora. Administratorem danych księgowych są:

a) Dane rozliczeniowe Millenium

B) dane księgowe dotyczące sprzedaży fakturowanej 

Comarch ERP Optima

C) dane księgowe dotyczące sprzedaży na podstawie paragonów Administrator.

2.8. Administrator ma prawo wykorzystania danych kontaktowych kupujących lub kontaktujących się za pośrednictwem kanałów elektronicznych, poczty tradycyjnej, telefonicznie, do dostarczania informacji marketingowych i promocyjnych. Korespondencja elektroniczna i tradycyjna dostarczana do kupujących lub zadających pytania może być zaopatrzona w załączniki lub/i linki lub/i materiały o charakterze promocyjnym sprzedawcy lub/i podmiotów, które zawarły z nim taką umowę, na co kupujący wyraża zgodę.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę.

3.2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1.osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1.żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: livolo@livologdynia.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5. Postanowienia końcowe

5.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego - Livolo.com.pl

5.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3.Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1.Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.2.Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ładowanie...